GDPR

Oznamovací povinnost k GDPR – ochraně osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Kosova Hora, Kosova Hora 85, PSČ 262 91, IČ: 750 30 471, je správcem osobních údajů (a zvláštních kategorií osobních údajů). Spadají sem žáci, jejich zákonní zástupci (dále  ZZ) a další osoby, které přicházejí do styku se školou, nebo jim škola poskytuje některé služby (viz – obecné informace o zpracovávání osobních údajů).

Veškeré činnosti související se zpracováváním osobních údajů se řídí směrnicí 95/46/ES a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, škola vytváří podmínky a opatření, aby její činnosti při zpracování osobních údajů bylo od 25. 5. 2018 v souladu s novým nařízením.

Nové nařízení se týká zejména:

·              Čl. 12 - úpravy postupů, jakým se subjekt údajů (žák, ZZ a ostatní osoby….) obrací na správce (školu) či zpracovatele (zaměstnance     školy)

·              Čl. 33 a 34 – úpravy vedení záznamů o činnostech zpracování a ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů

·              Čl. 37-39 – zavedení institutu pověřence

·              Čl.44 – zpřísnění podmínek předávání osobních údajů do ciziny

·              Čl. 14-16 – úpravy práva na informace a přístup k osobním údajům

·              Čl. 20 – úpravy práva na přenositelnost údajů

·             Čl. 21 – právo vznést námitku při zpracování osobních údajů

·              Čl. 17 odst.2 – výslovná úprava práva být zapomenut

·         Souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vymezených případech vyjádřit i dítě

Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech žáků a studentů tzn. ředitel školy jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů a tím je:

JUDr. Tomáš Vlček

Adresa pro doručování: Na Roudné 443/18, Plzeň 301 00

Telefon: +420 602 627 213

Email: dpo@akvlcek.cz