Šablony I.

Projekt zjednodušeného vykazování pro ZŠ Kosova Hora - ŠABLONY I. (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004907)

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích v ZŠ Kosova Hora. Podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity.

Realizace projektu byla zahájena dne 20.1. 2017 a bude ukončena dne 19.1.2019. Náplní projektu budou tyto aktivity:

a)   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblastech čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a cizí jazyky

b)   Vzdělávání pedagogického sboru v oblasti Inkluze

c)   Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

d)   Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Celková částka dotace je 463.733,-Kč a je financována Evropskými strukturálními a sociálními fondy a státním rozpočtem ČR (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).