Platby ve školce


Úplata za předškolní vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 43/2006 Sb.  o předškolním vzdělávání, je stanovena takto:

                        - děti, které chodí do posledního ročníku MŠ a děti s odkladem školní docházky mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst.2)

                        -děti s celodenní docházkou 400 Kč měsíčně

Úplata se platí na 3 - 4 měsíce dopředu,a to bezhotovostně - složenkou, jednorázovým příkazem k úhradě nebo formou internetového bankovnictví na číslo účtu MŠ - 518088460277/0100, další bližší informace o platbě obdrží rodiče na schůzce.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte , který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č.14/2005 Sb. § 6 , odst. 5)

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v MŠ žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

Další podrobnosti viz. Pokyn ředitele školy k úplatě za předškolní vzdělávání.


Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena takto: celodenní stravné – 40,- Kč (přesnídávka 10 Kč, oběd 21Kč, svačina 9 Kč)

                                                               celodenní - 7 leté děti - 42,- Kč (přesnídávka 11 Kč, oběd 22 Kč, svačina 9 Kč)

Bližší informace o stravování poskytne vedoucí školního stravování p. Havelková Martina. 


Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v MŠ je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvod pro ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35,odst. 1 d).